آموزش آمار
آیا آمار علم است؟!!!

نگاهی به دیدگاه‌های مختلف موجود نسبت به آمار

آیا آمار علم است؟!!!

آمار، با قدمتی بیش از 2500 سال خدمت به بشر، همواره مورد توجه بشر بوده است. از این رو، در تعاریف ارائه شده برای آن، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد....