آمار توصیفی
آمار توصیفی در یک نگاه

آمار توصیفی در یک نگاه

آمار توصیفی در یک نگاه

آمار توصیفی شاخه‌ای از آمار است که به بیان ویژگی‌های داده‌های جمع‌آوری شده می‌پردازد. این ویژگی‌ها برای بیان وضعیت داده‌ها مشخص می‌شود. از آن‌جایی ...