نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۲ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۲۳

آمار سخن نمی‌گوید

آشفتگی و تفاوت و تعدد ارقام، تحلیل و بررسی یک پدیده اجتماعی را نه تنها دشوار می‌کند که برنامه ریزی برای رفع آن را نیز به بن بست می‌کشاند.

 
۲۹ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۷

اتکاء به آمار غیررسمی در شأن رئیس جمهور نیست

جایگاه مهم ریاست جمهوری اقتضا دارد که در این عرصه محتاطانه‌تر رفتار کنند و به اتکای آمارهای رسمی اظهار نظر فرمایند. آن‌هم در مورد رکود اقتصادی موروثی که با شواهد علمی می‌توان با اطمینان بالایی گفت که به سرعت رفع نخواهد شد.

 
هنوز اساتید آماری نیز بر سر اطلاق نام آمارشناس یا آماردان اتفاق نظر ندارند. دکتر وحیدی اصل در این نوشتار به طور کامل این موضوع را مورد بررسی قرار داده است
۴ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۳۵

آمارشناس یا آماردان ؟

اﻃﻼق “آﻣﺎر ﺷﻨﺎس“ ﺑﻪ “ آﻣﺎردان“ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﺑﺎ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ “ ﭘﺴﻮﻧﺪ “ﻫﺎ ( mathematician و statistician ) اﺳﺖ.

 
۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۳

راﻫﺒﺮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺸﺎوره آﻣﺎري و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﻋﻠﻢ آﻣﺎر در ﮐﺸﻮر، از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺎت آرزوي ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮري اﺳﺖ. وﺟﻮد ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد آﻣﺎر در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮐﺸﻮر، ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، و دورهﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دﮐﺘﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮري ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ...